Általános szerződési feltételek

jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Szikszay Sándor – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.tudatosan.hu honlapon keresztül nyújtott „Tudatos életmód Klub” szolgáltatás és “Könyv (Tudatos életmód feketén-fehéren c.) Megrendelést” – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

  1. A szolgáltatást nyújtó:

Név: Szikszay Csaba (egyéni vállalkozó)

Adószám: 68609410-1-42

Email cím: info@tudatosan.hu

    2.A Szolgáltatást nyújtó:

Név: Szikszay Sándor (egyéni vállalkozó)

Statisztikai számjel: 67562211581123101

Adószám: 67562211-1-42

Email cím: info@tudatosan.hu

      1. A Szolgáltatás leírása

A szolgáltató által kínált és vásárló által megrendelt könyvet, “Tudatos életmód feketén-fehéren” c. a megrendelést követően 24h beül, emailben értesíti a kiszállítás napjáról. A szolgáltató, az időpont változás jogát fenntartja és értesíti a vásárlót erről email-ben.

Szolgáltató által nyújtott „Tudatos életmód Klub” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható önismeretet, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”). Rendezvényeket szervez és Szikszay Csaba előadói tevékenységet folytat.

2.A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az önismerettel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Szikszay Csaba, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag részletfizetési kedvezmény igénybevételével, egyenlő összegekben is megfizetheti. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Szikszay Csaba egyéni vállalkozó.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért Szikszay Csaba egyetemlegesen felelős.

3. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által www.tuatosan.hu/teklub weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a megrendelés gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

4.Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5.A részvételi díj mértéke és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató három havonta bruttó 6 990 Ft (2018.06.15 14:20-tól az új klubtagoknak, a negyedéves díj: 9.900Ft, 2019.07.31-tól csatlakozóknak havi díj: 9.9.00Ft) megbízási díjra jogosult azzal, hogy a szerződés megkötését követő 7 naptári napon a Szolgáltató ingyen nyújtja a fenti Szolgáltatását (a továbbiakban: „Ingyenes próbaidőszak”). A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

6.A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

A szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltazáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

Az ingyenes próbaidőszak végeztével a Szolgáltató három havonta esedékes megbízási díjat előre, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

7.Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben vagy a klub online felületén juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

8.Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását tartalmazó jognyilatkozatát az info@tudatosan.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti. A Szolgáltatás felmondását követően a “Tag” online fiókja a negyedéves, hónapos vagy éves periódus végén törlésre kerül és lemond a tagság minden előnyéről.

9.Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

A fogyasztónak nem minősülő Tag az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

10.A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató, nem köteles visszatéríteni a szolgáltatás díját.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

11.Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 7. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

12.Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

13.Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

14.Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.tudatosan.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

15.Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

16.A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

17.Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

18.Az adatkezelésben érintettek köre a Messenger chatbotunk feliratkozói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók minél relevánsabb tartalom adása.

Az adatok hozzáférhetősége: a felhasználónak lehetősége van adatai letöltéséhez, ezt egy e-mailben kell jelezni, ezután az üzemeltető minden információt biztosítani fog számukra.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött üzenetekben megjelenő “leiratkozás” gomb alapján, továbbá a “stop” szó beírásával. Adatai ezután 90 nap múlva, automatikusan törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai valamint a Vállalkozás weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

19. Az Üzemeltető által végzett tevékenység, illetőleg a Weboldalon igénybe vehető szolgáltatások nem minősülnek sem egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatnak, sem pedig nem konvencionális gyógyító és természetgyógyászati tevékenységnek. 

 

20.Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@tudatosan.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.